TASO subsidie Q4 voor amateursportorganisaties

Amateursportorganisaties kunnen vanaf vandaag via https://co.formulierdus-i.nl/taso21 een tegemoetkoming voor de schade die zij in het vierde kwartaal 2020 hebben geleden als gevolg van de Covid-19 beperkende maatregelen.


Ten opzichte van de aanvragen die amateursportorganisaties over de perioden in het tijdvak 1 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020 konden doen heeft een opvallende wijziging plaatsgevonden. Bij de aanvraag over het 4e kwartaal 2020 mogen afschrijvingskosten op investeringen in sportaccommodaties niet worden meegenomen. Dit blijkt eigenlijk alleen uit het rekenvoorbeeld dat op de website voor aanvraag van deze vergoeding staat. Met betrekking tot het niet mee mogen nemen van de afschrijvingskosten bij de TASO aanvraag Q4 2020 heb heb contact gehad met het ministerie van VWS. M.b.t. doorlopende lasten is de tekst van de regeling voor Q4 2020 hetzelfde als de regeling t/m 31 augustus. Afschrijvingskosten worden niet vermeld in beide regelingen. Hoewel dit niet door VWS aangegeven is, lijkt het erop dat bij de aanvragen over eerdere perioden de afschrijvingskosten ten onrechte meegenomen mochten worden.


In het format doorlopende lasten voor de periode 1 maart 2020 t/m 31 augustus 2020 zijn de afschrijvingskosten duidelijk wel opgenomen om mee te nemen bij de doorlopende lasten.


Opmerkelijk is dat in de Taso regeling over het 4e kwartaal 2020 niets vermeld staat over het niet mee mogen nemen van afschrijvingskosten bij de doorlopende lasten:


Artikel 1.1 begripsbepalingen:


doorlopende lasten: de lasten voor gas, water, licht, onderhoud, belastingen en heffingen, en hypotheeklasten of andere kosten gerelateerd aan leningen en verzekeringen die direct betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie in beheer of eigendom van de amateursportorganisatie, niet zijnde huurverplichtingen;


Toelichting artikel 1.1:


Onder de definitie van doorlopende lasten vallen de lasten voor gas, water, licht, onderhoud, belastingen en heffingen, hypotheeklasten of andere kosten gerelateerd aan leningen en verzekeringen die direct betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie van de aanvrager voor de amateursport. De sportaccommodatie dient in eigendom of beheer te zijn van de amateursportorganisatie. Alleen de doorlopende lasten in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 komen in aanmerking. Huurverplichtingen vallen niet onder de definitie van doorlopende lasten. Ook lasten die doorbetaald moeten worden, maar niet betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie van de aanvrager voor de amateursport, zoals bondsafdrachten, personele lasten of vrijwilligersvergoedingen, vallen niet onder de definitie van doorlopende lasten.


In de tekst Taso regeling voor de periode 1 maart tot en met 31 augustus 2020 wordt met betrekking tot de doorlopende lasten zo goed als dezelfde formulering gebruikt:


Artikel 1 begripsbepaling:


doorlopende lasten: de lasten voor gas, water of licht, belastingen en heffingen, hypotheeklasten of andere kosten gerelateerd aan leningen en verzekeringen, personele lasten en onderhoud die direct betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie van de aanvrager in periode 1 of periode 2, niet zijnde huurverplichtingen;


Toelichting artikel 1:


Onder de definitie van doorlopende lasten vallen de lasten voor gas, water of licht, belastingen en heffingen, hypotheeklasten of andere kosten gerelateerd aan leningen en verzekeringen, personele lasten en onderhoud die direct betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie van de aanvrager voor de amateursport. Alleen de doorlopende lasten in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 of de periode van 1 juni 2020 tot 1 september 2020 komen in aanmerking. Huurverplichtingen vallen niet onder de definitie van doorlopende lasten. Ten aanzien van de huurverplichtingen van amateursportorganisaties is een landelijke compensatieregeling opgesteld op basis waarvan gemeenten kunnen worden gecompenseerd voor de inkomsten die zij zouden hebben uit de huursom van amateursportorganisaties voor de maanden maart, april en mei 2020.