TASO subsidie vanaf 25 april aan te vragen

De TASO subsidie (Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19) over de periode 01-11-21 t/m 31-01-22 kan vanaf 25-04-22 aangevraagd worden. De TASO subsidie is bedoeld voor amateursportverenigingen die als gevolg van de corona beperkende maatregelen minder inkomsten hebben gehad. De voorwaarden voor de subsidie over deze periode zijn gepubliceerd op https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19/taso-4e-periode. De subsidieregeling staat vermeld op https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-11381.html. Ten opzichte van subsidies over eerdere periodes zijn de voorwaarden wel iets gewijzigd. In hoofdlijnen zijn deze voorwaarden:

  • De omzet over de periode 01-11-21 t/m 31-01-22 moet minimaal 10% lager zijn vergeleken met de omzet over de periode 01-11-2019 t/m 31-01-20.
  • Er moet sprake zijn van een omzetverlies van minimaal € 1.000 in de periode 01-11-21 t/m 31-01-22
  • De subsidie moet tussen 25 april 2022 en 30 mei 2022 aangevraagd worden.

Mocht u hulp nodig hebben bij het aanvragen van deze subsidie of de subsidieaanvraag volledig willen uitbesteden, neem dan contact op met Fondanent. Fondanent verzorgt de subsidie aanvragen op basis van het ‘no cure no pay’ principe. Fondanent is een financiële dienstverlener die zich met name richt op non-profit organisaties zoals sportverenigingen en is gevestigd in Houten.

Website DUS-I waar TASO subsidie over 4e periode aan te vragen is.

TASO 1e kwartaal 2021 vanaf vandaag aan te vragen

Vanaf vandaag is het mogelijk voor amateursportverenigingen om de TASO subsidie over het eerste kwartaal aan te vragen. De TASO subsidie is een tegemoetkoming voor gederfde inkomsten als gevolg van de corona beperkende maatregelen.

In de regeling zijn globaal de volgende wijzigingen ten opzichte van de regeling voor het 4e kwartaal 2020 opgenomen:

  • het minimale bedrag dat aangevraagd kan worden is € 1.000 (was € 1.500)
  • het beschikbare bedrag voor aanvragen is € 40 miljoen (was € 29 miljoen)


Het is mogelijk de subsidie over het eerste kwartaal 2021 aan te vragen t/m 11 juli 2021.


Fondanent helpt amateursportverenigingen op basis van ‘no cure no pay’ met de taso subsidie aanvragen. Via de contactpagina kunt u hierover contact met ons opnemen.


Meer informatie over subsidie mogelijkheden voor sportverenigingen is te vinden op deze pagina.

Aanvraagtermijnen TASO subsidie 1e en 2e kwartaal 2021 bekend

Het ministerie van VWS heeft via de TASO website de aanvraagtermijnen voor de TASO subsidie voor het eerste en tweede kwartaal 2021 bekend gemaakt. Deze termijnen zijn als volgt:

  • 1e kwartaal 2021: 17 mei tot en met 12 juni 2021
  • 2e kwartaal 2021: 26 juli tot en met 20 september 2021

TASO staat voor tegemoetkoming amateursport organisaties. Deze subsidie is bedoeld voor amateursportverenigingen die als gevolg van de corona beperkende maatregelen minder inkomsten hebben gehad. De voorwaarden voor de subsidie voor het eerste en tweede kwartaal 2021 zijn nog niet gepubliceerd. Als meer over de voorwaarden van de TASO subsidie voor het eerste en tweede kwartaal 2021 bekend is, dan volgt een bericht op deze site.


Fondanent helpt amateursportverenigingen op basis van ‘no cure no pay’ met de taso subsidie aanvragen. Via de contactpagina kunt u hierover contact met ons opnemen.


Meer informatie over subsidie mogelijkheden voor sportverenigingen is te vinden op deze pagina.


Fondanent helpt amateursportverenigingen op 'no cure - no pay' basis bij de aanvraag van de Taso subsidie voor het 1e en 2e kwartaal 2021.

TASO subsidie Q4 voor amateursportorganisaties

Amateursportorganisaties kunnen vanaf vandaag via https://co.formulierdus-i.nl/taso21 een tegemoetkoming voor de schade die zij in het vierde kwartaal 2020 hebben geleden als gevolg van de Covid-19 beperkende maatregelen.


Ten opzichte van de aanvragen die amateursportorganisaties over de perioden in het tijdvak 1 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020 konden doen heeft een opvallende wijziging plaatsgevonden. Bij de aanvraag over het 4e kwartaal 2020 mogen afschrijvingskosten op investeringen in sportaccommodaties niet worden meegenomen. Dit blijkt eigenlijk alleen uit het rekenvoorbeeld dat op de website voor aanvraag van deze vergoeding staat. Met betrekking tot het niet mee mogen nemen van de afschrijvingskosten bij de TASO aanvraag Q4 2020 heb heb contact gehad met het ministerie van VWS. M.b.t. doorlopende lasten is de tekst van de regeling voor Q4 2020 hetzelfde als de regeling t/m 31 augustus. Afschrijvingskosten worden niet vermeld in beide regelingen. Hoewel dit niet door VWS aangegeven is, lijkt het erop dat bij de aanvragen over eerdere perioden de afschrijvingskosten ten onrechte meegenomen mochten worden.


In het format doorlopende lasten voor de periode 1 maart 2020 t/m 31 augustus 2020 zijn de afschrijvingskosten duidelijk wel opgenomen om mee te nemen bij de doorlopende lasten.


Opmerkelijk is dat in de Taso regeling over het 4e kwartaal 2020 niets vermeld staat over het niet mee mogen nemen van afschrijvingskosten bij de doorlopende lasten:


Artikel 1.1 begripsbepalingen:


doorlopende lasten: de lasten voor gas, water, licht, onderhoud, belastingen en heffingen, en hypotheeklasten of andere kosten gerelateerd aan leningen en verzekeringen die direct betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie in beheer of eigendom van de amateursportorganisatie, niet zijnde huurverplichtingen;


Toelichting artikel 1.1:


Onder de definitie van doorlopende lasten vallen de lasten voor gas, water, licht, onderhoud, belastingen en heffingen, hypotheeklasten of andere kosten gerelateerd aan leningen en verzekeringen die direct betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie van de aanvrager voor de amateursport. De sportaccommodatie dient in eigendom of beheer te zijn van de amateursportorganisatie. Alleen de doorlopende lasten in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 komen in aanmerking. Huurverplichtingen vallen niet onder de definitie van doorlopende lasten. Ook lasten die doorbetaald moeten worden, maar niet betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie van de aanvrager voor de amateursport, zoals bondsafdrachten, personele lasten of vrijwilligersvergoedingen, vallen niet onder de definitie van doorlopende lasten.


In de tekst Taso regeling voor de periode 1 maart tot en met 31 augustus 2020 wordt met betrekking tot de doorlopende lasten zo goed als dezelfde formulering gebruikt:


Artikel 1 begripsbepaling:


doorlopende lasten: de lasten voor gas, water of licht, belastingen en heffingen, hypotheeklasten of andere kosten gerelateerd aan leningen en verzekeringen, personele lasten en onderhoud die direct betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie van de aanvrager in periode 1 of periode 2, niet zijnde huurverplichtingen;


Toelichting artikel 1:


Onder de definitie van doorlopende lasten vallen de lasten voor gas, water of licht, belastingen en heffingen, hypotheeklasten of andere kosten gerelateerd aan leningen en verzekeringen, personele lasten en onderhoud die direct betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie van de aanvrager voor de amateursport. Alleen de doorlopende lasten in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 of de periode van 1 juni 2020 tot 1 september 2020 komen in aanmerking. Huurverplichtingen vallen niet onder de definitie van doorlopende lasten. Ten aanzien van de huurverplichtingen van amateursportorganisaties is een landelijke compensatieregeling opgesteld op basis waarvan gemeenten kunnen worden gecompenseerd voor de inkomsten die zij zouden hebben uit de huursom van amateursportorganisaties voor de maanden maart, april en mei 2020.


TASO subsidie 4e kwartaal 2020 vanaf half februari aan te vragen

De TASO subsidie is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor amateursport verenigingen gedurende de periode dat er sprake is van de corona lockdown. Het ministerie van VWS informeerde ons dat de TASO subsidie over het 4e kwartaal 2020 naar verwachting half februari 2021 aangevraagd worden. Deze subsidie is ruimer dan de vorige TASO subsidie. De aanvraagtermijn voor deze subsidie zal ruim 6 weken bedragen.

Mocht u hulp nodig hebben bij het aanvragen van deze subsidie of de subsidieaanvraag volledig willen uitbesteden, dan vernemen wij dat graag van u. Wij verzorgen de subsidie aanvragen op basis van het ‘no cure no pay’ principe.